Wintertime tests of skill abound at Whitehorse's Sourdough Rendezvous (photo: Yukon Sourdough Rendezvous)

Winter-Festivals-in-Canada-Yukon-Sourdough-Rendezvous

By Allison Bench

winter festivals in canada yukon sourdough rendezvous